Home

Welkom op de site van A.V.G.N. Tiel

A.V.G.N. ( De Algemene Vereniging Gehandicapten Nederland )
Regio : Tiel, Betuwe, Bommelerwaard, Land van Maas en Waal

De A.V.G.N. is een autonome vereniging, die is opgericht op 8 augustus 1979 De A.V.G.N. is er om de belangen te behartigen van gehandicapten, chronisch zieken, ouderen en al diegenen die een AAW, WAO, AOW en/of andere uitkering genieten.

De A.V.G.N. tracht dit te bereiken door:
Advies en hulpverlening bij problemen, samenhangende met of voortvloeiende uit het gehandicapt zijn. Zij is u behulpzaam bij het invullen van uw belastingsformulier, aanvraag zorg- en huurtoeslagen, studiefinanciering, WMO voorziening, etc.
Inspraak verwerven in en werkzaam zijn op het terrein van de welzijnsbevordering van lichamelijk en/of zintuigelijk gehandicapten, senioren en uitkeringsgerechtigden.
Het geven van voorlichting in alle zaken die voor de doelgroepen van belang zijn, dit in ons verenigingsorgaan DE BRUG, dat 4 maal per jaar verschijnt.
Het zitting nemen in werkgroepen die beogen Tiel – de regio beter toegankelijk te maken op het gebied van wonen, verkeer, vervoer en openbare gebouwen dit voor de doelgroepen.
Het bieden van ontspanning en recreatie in clubverband. Sjoelen, kaarten, biljarten, stijldansen en Jeu de Boule, etc.
Het organiseren van grote evenementen zoals vakantietrips, boot- en bustochten en van diverse middagen zoals kaartmiddagen, de winterkost-, midzomer- en kerstmiddag allen met buffet en diverse voorlichtingsbijeenkomsten.